Szkolenia z systemów Modus ERP i Meso CMMS

Szkolenia systemów
Aby ułatwić klientom rozpoczęcie pracy z naszym oprogramowaniem oraz pomóc w jego optymalnym wykorzystaniu, oferujemy szkolenia z zakresu obsługi programów Modus ERP oraz Meso CMMS.

Rodzaje szkoleń:


W firmie Klienta
Online ( Skype lub telefon + udostępniony pulpit )

Umów się na szkolenie:

(+48) 501 035 378
(+48) 501 098 397
biuro@rho.pl
Regulamin szkoleń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACYJNYCH


§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług konsultacyjnych, a także warunki płatności.

2. Organizatorem Usług Konsultacyjnych jest RHO Software z siedzibą w Krakowie 30-198, ul. Balicka 164a pod numerem NIP: 5691066210, REGON 356687343 (dalej zwana Organizatorem).

3. Uczestnikiem Usług Konsultacyjnych jest użytkownik Systemu Modus ERP lub MESO CMMS posiadający aktualną gwarancję lub Upgrade systemu (dalej zwany Zamawiającym).


§2

Definicje

1. Usługi Konsultacyjne – ogół działań posprzedażowych związanych z obsługą klienta w zakresie użytkowania systemów Modus ERP bądź Meso CMMS. Usługi są przeprowadzane w formie zdalnej, online lub telefonicznej. Są to m.in.: szkolenia, instruktaże, pomoc zdalna. Usługi konsultacyjne nie obejmują rozbudowy programu o nowe moduły funkcjonalne, które są przedmiotem odrębnych umów.

2. Serwis – dział RHO Software realizujący usługi konsultacyjne.

3. Organizator – firma RHO Software z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 164a,

4. Zamawiający – klient firmy RHO Software chcący skorzystać z konsultacji online.


§3

Rozliczanie usług

1. 1 godzina usług konsultacyjnych = 60 min zegarowych.

2. Stawka za 1 godzinę usług konsultacyjnych według obowiązującego cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 15 minut. Jeżeli usługa konsultacyjna (np. rozmowa telefoniczna) trwa krócej niż 15 minut, jest księgowana jako 15 minut usług konsultacyjnych, odpowiednio jako ¼ stawki usług konsultacyjnych.

4. Na początku każdego miesiąca wystawiana jest zbiorcza faktura VAT za świadczone usługi konsultacyjne zrealizowane w miesiącu poprzednim.


§4

Warunki korzystania z serwisu przez Zamawiającego

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Zamawiającego jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox. Administrator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.

2. W przypadku dostępów zdalnych warunkiem jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Mikogo. Aplikację można pobrać ze strony www.serwis.rho.pl


§5

Warunki świadczenia Usług Konsultacyjnych i płatności

1. Warunkiem świadczenia Usług Konsultacyjnych jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

2. Organizatorowi za przeprowadzenie Konsultacji przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. W przypadku chęci wykorzystania jednorazowo więcej niż 1 godziny usług konsultacyjnych wymagane jest wcześniejsze ustalenie konkretnego terminu kontaktu minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Umówione konsultacje można anulować najpóźniej 3 dni przed umówionym terminem bez konsekwencji wysyłając email na adres: serwis@rho.pl. Jeżeli anulowanie nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni Zamawiający zostanie obciążony kwotą stanowiącą 30% wartości umówionej konsultacji.

4. Cena Usług Konsultacyjnych jest wyrażona w PLN i obowiązuje od dnia zamieszczenia niniejszego Regulaminu na stronie Organizatora. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.

5. Usługi konsultacyjne odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Płatność nie jest uzależniona od efektu konsultacji.


§ 6

Zobowiązania Stron

1. Do obowiązków Organizatora należy:
a) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Usług Konsultacyjnych,
b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Usług Konsultacyjnych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie RHO Software i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Aktualna stawka za Usługi Konsultacyjne wchodzi z dniem opublikowania i obowiązuje do dnia 31.12.2018r.

3. RHO Software zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.


§ 7

Akceptacja regulaminu

1. Przystępując do konsultacji online świadczonych przez RHO Software Zamawiający akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Korzystając ze szkoleń Zamawiający wyraża zgodę na: • przetwarzanie danych osobowych przez firmę RHO Software z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 164a, w celu realizacji Usług Konsultacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Zamawiającego. Odbiorcami danych mogą być Organizator oraz Serwis. Zamawiający ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi tj. do momentu wystawienia faktury za Usługi Konsultacyjne. Zamawiający ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z firmą RHO Software na adres biuro@rho.pl z dopiskiem "dane osobowe".

Rezerwacja terminu szkolenia

Wpisz numer na który mamy oddzwonić o umówionej porze
Wypisz z jakie zagadnienia chcesz przedyskutować (opcjonalne)

Offer Inquiry Form

To help You get started with program, we offer trainings: - Service and usage Modus ERP - Service and usage Meso CMMS

Our consultants can perform on-line training:

Arrange for training: