Meso CMMS Funkcjonalność

Inteligentny system wspierający utrzymanie ruchu

System Meso CMMS to inteligentne oprogramowanie ułatwiające i usprawniające pracę służb utrzymania ruchu. Program pozwala efektywnie zarządzać nie tylko parkiem maszynowym lecz także budynkami, pracownikami i magazynem. Na bazie zbieranych informacji i logicznych powiązań system proponuje rozwiązania w kierunku optymalnego serwisowania obiektów. Sugeruje kolejne czynności serwisowe jakie należy wykonać, jeśli takie w danym przypadku przewidziano. Umożliwia zdefiniowanie harmonogramu przeglądów obiektów. Powiadamia o zbliżającym się terminie wykonania zdefiniowanych czynności, którym ustawiono powiadomienia wynikające z upływu czasu lub z przebiegu maszyny (zdefiniowany odczyt licznika) oraz powiadamia o zgłoszonych awariach obiektów. Jest to duży krok w kierunku prawidłowej prewencji maszyn i budynków należącychdo majątku firmy. System pozwala również szczegółowo analizować awaryjność maszyn i urządzeń dostarczając wielowymiarowe analizy kosztów, przestojów oraz wskaźniki awaryjności.

Definiowalne procedury systemowe

Każde przedsiębiorstwo posiada własne, wypracowane przez lata procedury serwisowe. Meso pozwala ich na odzwierciedlenie poprzez zdefiniowanie czynności serwisowych oraz powiązań zachodzących między nimi. Dodatkowo dla każdej czynności można określić czy czynność wykonywana jest okresowo, a jeśli tak to co jaki okres. Kolejnym parametrem możliwym do zdefiniowania są czynności podrzędne zalecane do wykonania po realizacji czynności nadrzędnej. Dla czynności można zdefiniować również instrukcję realizacji czynności, koszt i czas jej realizacji, niezbędne materiały eksploatacyjne. Wszystko to znacząco automatyzuje prace oraz pozwala na uniknięcie wielu błędów, wynikających między innymi z zawodności ludzkiej pamięci.

Zgłaszanie awarii

System umożliwia rejestracje i gromadzenie informacji na temat wszelkich awarii maszyn i urządzeń. Natychmiast po wprowadzeniu zgłoszenia awarii, następuje automatycznie powiadomienie pracownika odpowiedzialnego za dany obiekt. Powiadomienie widoczne jest w systemie oraz dodatkowo może zostać wysłane mail'owo lub sms'em. Na podstawie gromadzonych danych Meso podpowiada możliwe rozwiązania i umożliwia wygenerowanie zlecenia serwisowego.

Powiadomienia

Zadaniem służb utrzymania ruchu jest nie tylko reakcja na zgłaszane awarie, lecz przede wszystkim zapobieganie im. W tym celu konieczne jest okresowe wykonywanie czynności przeglądowych. Meso ułatwia to zadanie przypominając o zbliżającym się terminie wykonania danej czynności. System uwzględnia przy tym zdefiniowaną uprzednio cykliczność realizacji poszczególnych czynności.

Zlecenia serwisowe

Zależnie od sytuacji, zlecenia serwisowe mogą być generowane ręcznie, na podstawie zgłoszonych awarii lub pojawiających się powiadomień. W ramach zlecenia serwisowego można szczegółowo zaplanować czynności do wykonania, przydzielić pracowników oraz materiały eksploatacyjne. W wyniku realizacji zlecenia system umożliwia ewidencje wyniku każdej z czynności. Jeśli dla danego wyniki przewidziano czynność zalecaną system automatycznie wygeneruje zlecenie na realizację danej czynności. Automatycznie wygenerowany zostanie również dokument rozchodu na materiały eksploatacyjne wykorzystane podczas realizacji zlecenia oraz obliczony zostanie koszty realizacji zlecenia.

Harmonogram przeglądów

W oparciu o zdefiniowaną dla czynności cykliczność realizacji oraz powiązania czynności z maszynami Meso pozwala na również na wygenerowanie harmonogramu przeglądów w zadanym okresie czasie. Dla poszczególnych czynności można przydzielić pracowników, a następnie wydrukować listy zadań dla każdego pracowników. Zestawienie czasu przewidzianego na realizację z rzeczywistym czasem realizacji czynności ułatwia ocenę efektywności pracy pracowników.

Raporty

Każde okno programu można samemu zdefiniować, określić jakie dane mają być widoczne, a następnie widok taki można wydrukować jednym naciśnięciem guzika. W programie istnieje także specjalny moduł analiz i raportów dostarczający szczegółowych informacji dotyczących utrzymania ruchu maszyn. Wśród dostępnych analiz znajdują się: • Analiza kosztów i przestojów • Wskaźniki awaryjności (MTTF, MTTR, MTFB) • Analiza kosztów • Analiza czasów Kolejnym definiowalnym elementem systemu są szablony wydruku dokumentów. W łatwy sposób użytkownik może dostosować wydruk do własnych potrzeb dodając np. logo własnego przedsiębiorstwa.

Korzyści

• redukcja liczby awarii, • krótszy czas przestojów • dłuższy czas eksploatacji maszyn • zmniejszenie kosztów utrzymania maszyn • zwiększenia wydajności maszyn i urządzeń • zmniejszenie magazynu części zamiennych • pełną kontrolę nad parkiem maszynowym i pracownikami • udokumentowana historia maszyn • bogate źródło wiedzy i informacji • spadek czasu wdrożenia nowego pracownika • zwiększenie wydajność firmy