Szkolenia z systemów Modus ERP i Meso CMMS

Szkolenia systemów
Aby ułatwić klientom rozpoczęcie pracy z naszym oprogramowaniem oraz pomóc w jego optymalnym wykorzystaniu, oferujemy szkolenia z zakresu obsługi programów Modus ERP oraz Meso CMMS.

Rodzaje szkoleń:


W firmie Klienta
Online ( Skype lub telefon + udostępniony pulpit )

Umów się na szkolenie:

(+48) 501 035 378
(+48) 501 098 397
biuro@rho.pl
Regulamin szkoleń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACYJNYCH


§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług konsultacyjnych, a także warunki płatności.

2. Organizatorem Usług Konsultacyjnych jest RHO Software z siedzibą w Krakowie 30-198, ul. Balicka 164a pod numerem NIP: 5691066210, REGON 356687343 (dalej zwana Organizatorem).

3. Uczestnikiem Usług Konsultacyjnych jest użytkownik Systemu Modus ERP lub MESO CMMS posiadający aktualną gwarancję lub Upgrade systemu (dalej zwany Zamawiającym).


§2

Definicje

1. Usługi Konsultacyjne – ogół działań posprzedażowych związanych z obsługą klienta w zakresie użytkowania systemów Modus ERP bądź Meso CMMS. Usługi są przeprowadzane w formie zdalnej, online lub telefonicznej. Są to min.: szkolenia, instruktaże, pomoc zdalna.

2. Serwis – dział RHO Software realizujący usługi konsultacyjne.


§3

Rozliczanie usług

1. 1 godzina usług konsultacyjnych = 60 min zegarowych.

2. Stawka za 1 godzinę usług konsultacyjnych według obowiązującego cennika.

3. Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 15 minut. Jeżeli usługa konsultacyjna (np. rozmowa telefoniczna) trwa krócej niż 15 minut, jest księgowana jako 15 minut usług konsultacyjnych, odpowiednio jako ¼ stawki usług konsultacyjnych.

4. Na początku każdego miesiąca wystawiana jest zbiorcza faktura VAT za świadczone usługi konsultacyjne zrealizowane w miesiącu poprzednim.


§4

Warunki korzystania z serwisu przez Zamawiającego

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Zamawiającego jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox. Administrator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.

2. W przypadku dostępów zdalnych warunkiem jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Mikogo. Aplikację można pobrać ze strony www.serwis.rho.pl


§4

Warunki świadczenia Usług Konsultacyjnych i płatności

1. Warunkiem świadczenia Usług Konsultacyjnych jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

2. Organizatorowi za przeprowadzenie Konsultacji przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. W przypadku chęci wykorzystania jednorazowo więcej niż 1 godziny usług konsultacyjnych wymagane jest wcześniejsze ustalenie konkretnego terminu kontaktu min. z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Cena Usług Konsultacyjnych jest wyrażona w PLN i obowiązuje od dnia zamieszczenia niniejszego Regulaminu na stronie Organizatora. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.


§ 5

Zobowiązania Stron

1. Do obowiązków Organizatora należy:
a) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Usług Konsultacyjnych,
b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Usług Konsultacyjnych.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Konsultacyjnych w terminie siedmiu dni roboczych od daty zakończenia Usługi Konsultacyjnej.

2. Reklamacje Usług Konsultacyjnych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1 pkt.2.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i sposób realizacji itp.),
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Aktualna stawka za Usługi Konsultacyjne wchodzi z dniem opublikowania i obowiązuje do dnia 31.12.2017r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

Rezerwacja terminu szkolenia

Wpisz numer na który mamy oddzwonić o umówionej porze
Wypisz z jakie zagadnienia chcesz przedyskutować (opcjonalne)