Aktualizacja systemu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

WERSJA 5.0.0.62

NOWE FUNKCJE
 1. Konteneryzacja widoków.
 2. Możliwość zapisania poszczególnych widoków osobno dla zakładek.
 3. Ukrywanie zakładek użytkownika.
 4. Zmiana układu widoku górnej belki programu.
 5. Nowa wyszukiwarka.
 6. Zmiana zakresu dat dla wyszukiwarki.
 7. Dodanie zamówienia zakupu do zamówienia sprzedaży.
 8. Możliwość dodawania dodatkowych etapów do produktu będącego w produkcji z poziomu terminala i pakietu biurowego.
 9. Automatyczna rezerwacja półproduktu pod produkt główny powiązana z numerem seryjnym.
 10. Nowy format do importu i exportu xlsx.
 11. Zmiana algorytmów w zapotrzebowaniu globalnym.
 12. Drukowanie dokumentu skrótem F2 i F3.
 13. Poziomy układ buttonów dla dokumentów.
 14. Wyliczanie postępu realizacji grup projektowych na liście projektów.
 15. Over production – zakańczanie produkcji zgodnie z ilością wyprodukowaną na plus i minus.
 16. Edycja specyfikacji dokumentów dostawy z poziomu listy.
 17. Tworzenie zadania do asortymentu i receptury.
 18. Dodanie funkcji powrotu kursora do wyszukiwarki za pomocą przycisku Esc.
 19. RHODOS nowa aplikacja Zarządzanie zadaniami.
 20. RHODOS nowa aplikacja Weryfikacja.
 21. RHODOS nowa aplikacja Reklamacje.
 22. RHODOS nowa aplikacja Kompletacje.
 23. RHODOS nowa aplikacja Zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne.
 24. RHODOS język angielski.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. Nagłówki kolumn dla zo w wyszukiwarce ZO.
 2. Wyodrębnianie modułów.
 3. Otwieranie modułów.
 4. Pokazanie konsoli SQL.
 5. Wyodrębnienie statycznych funkcji do obsługi zapisu/odczytu ustawień popupfilra bez powiązania w GUI.
 6. Uproszczone funkcje do obsługi zapisy ostawień dowolnego grida do tabeli INI.
 7. Usunięcie starego Webika i zmiana etykiet.
 8. Dwuklik na popupliscie filtruje listę po klikniętym rekordzie, jak enter.
 9. Przeniesienie i integracja popupfiltra z lista bazowa.
 10. Domyślne podstawianie ilości wyprodukowanej na poprzednich etapach do dialogu ilości.
 11. Kolejność buttonów na formatkach.
 12. Parametryzowane warunki wyszukiwania + zabezpieczenie sql injection.
 13. Rozbudowa popup listy – autogenerowanie kolumn.
 14. Zamiana TFrame na TForm dla popupa.
 15. Obsługa zdarzeń TForm.
 16. Optymalizacja ZO. Odświeżanie rekordu.
 17. JPK_FA. Przywrócenie wartości ujemnych w przypadku korekty.
 18. Zmiana etykiet modułu zaopatrzenia UR.
 19. Zamiana layout grup na formatce zamawianego produktu. Receptura od lewej, zmienne od prawej.
 20. Przepisywanie czynności do dodawanego etapu z operacji, analogicznie do przepisywania z technologii.
 21. Wyłączenie odświeżania listy asortymentu po każdorazowym dodaniu pozycji do ZO.
 22. APS. Ilość zasobów.
 23. Definiowanie ilości zasobów maszyn i pracowników dla gniazd produkcyjnych.
 24. Sprawdzenie przed wyceną (zamiast w trakcie) czy nie ma dokumentów w brudnopisie w zadanym okresie.
 25. APS. Rysowanie w kolorach gniazd.
 26. Plan produkcji gniazd.
 27. Nowa logika pod dokumenty – dla czytelności, potrzebna ze względu na transakcje i walidacje.
 28. Poprawki przy wczytywaniu danych do comboboxow.
 29. Przenoszenie flagi „SPLIT PAYMENTY” z asortymentu na dokument – w oknie zatwierdzania dokumentu.
 30. Domyślne pokazanie wszystkich produktów danej grupy produktów.
 31. Poprawki. Scalenie zmian. Generowanie ZO na półprodukty, wysyłanie dokumentów emailem.
 32. Reklamacje dodanie postępu realizacji (ilość zamówiona / ilość zrealizowana).
 33. Reklamacje dodanie możliwości wygenerowania zamówienia wewnętrznego.
POPRAWKI
 1. Poprawiona identyfikacja jednostki miary.
 2. Poprawka. Zapotrzebowanie lista: nie pokazywało poprawnie typu jeśli w zapotrzebowaniu był pręt, arkusz lub bryła.
 3. Poprawka. Błąd zapytania przy uruchamianiu terminala wydań.
 4. Poprawka. Ładowanie danych do combobox – niepoprawne odświeżanie.
 5. Kosmetyka formatki terminala – usuniecie guzików góra/dol i inne drobne zmiany na guzikach po prawej stronie.

WERSJA 5.0.0.155

NOWE FUNKCJE

 1. Rozbudowa modułu Kontroli Jakości: [Edycja braków (Oznaczenie partii jako naprawialna, freepass, nienaprawialna.), Wydzielenie partii z modułu Kontroli Jakości. Rozbudowa Terminala Produkcyjnego dla Kontroli Jakości (możliwość oznaczania i edycji). Rozbudowa Planowania Produkcji dla Kontroli Jakości (możliwość oznaczania i edycji). Edycja zużycia surowców w Kontroli Jakości.]
 2. Nowy moduł wycen.
 3. Nowy komponent webview2.
 4. Nowy kalendarz pracowników.
 5. RHObot.
 6. Zmiana zamówienia sprzedaży dla partii z poziomu planowania produkcji.
 7. Elementy składnika receptury.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. Pomoc i tłumaczenia.
 2. Poprawa filtrów darowych.
 3. Przeglądarka dla pomocy.
 4. Rozbudowa kart RCP. Unikalność kodu karty.
 5. Wydzielenie dedykowanego widoku dla archiwum. Optymalizacja programu.
 6. Multiedycja ilości w ZD i PZ.
 7. Procedura rozliczająca rozrachunki w multiselekcie (Udostepnienie nowego guzika multirozliczania na uprawnieniu finansów).
 8. Dodanie pola „masa netto” do analizy przychodów i rozchodów.
 9. Rozbudowa kalkulacji.
 10. Dodawanie standardowych i niestandardowych elementów.
 11. Zamawianie półproduktów w planowaniu produkcji również z poziomu popup menu na gridzie.
 12. Odblokowanie możliwości dodawania wariantów do grup produkcyjnych składników.
 13. Możliwość wpisania url do RHODOS w konfiguracji.
 14. Sztuki w składnikach receptury. Import z Excela.
 15. Nowa lista dla wniosków pracowniczych. Rejestracja listy dni ( wnioski pracownicze ).
 16. Raporty obecności pracowników.
 17. Dodanie daty złożenia wniosku pracowniczego.
 18. Pokazanie dokumentów, dla których zarezerwowana jest wybrana w Magazyn→Partie partia.
 19. Wysyłka ZO e-mailem : wybór szablonu wiadomości e-mail.
 20. Funkcja przesuwania pozycji z poziomu egzemplarza.
 21. Przepinanie egzemplarzy.
 22. Dodatkowe pola sortowania dla rozliczeń pracowniczych.
 23. APS. Planowanie wg kolejności ZPR.
 24. APS dla gniazd – wybór ZPR.
 25. Rozbudowa formatki edycji ZPR o kolejność w APS.
 26. Zmiana uprawnienia dla zakładki 'Webik’: CRM.
 27. Wyświetlenie nazwy grupy produktów na liście produktów ZO.
 28. Obłożenie pracowników. Filtrowanie etapów zakończonych.
 29. Terminal wydań.
POPRAWKI
 1. Poprawiona edycja ilości na gridzie w dostawach – nie aktualizowała się ilość w JM bazowej.
 2. Poprawka. Licencjonowanie poczty wychodzącej.
 3. Przy generowaniu faktur abonamentowych przypadku braku adresu domyślnego, zaciąganie adresu systemowego zamiast pustych pól.
 4. Dokumenty rozchodowe. MPK Poprawka. Ustawianie MPK jeśli asortyment ma powiązane MPK w trybie dodawania na dokumentach przychodowych.
 5. Przyspieszenie pobierania ilości z poprzedzającego etapu podczas kończenia etapu bieżącego 3s→0s.
 6. Kosmetyka, literówki.
 7. Poprawka. Nie działało nadawanie identyfikatorów dla kolejnych rekordów sztuk.
 8. Auto wywołanie formatki podczas dodawania sztuk.
 9. Import elementów z Excela.
 10. Uwzględnienie warunków na liście terminala w trybie bez logowania pracownika.
 11. Format danych. Oznaczanie obecności.
 12. Oznaczanie zdarzeń na kalendarzu pracowników.
 13. Format daty w obecnościach. Kalendarz pracowników.
 14. Poprawki w komunikatach.
 15. Nowy układ guzików w specyfikacji ZO. Wyrównanie do prawej.
 16. Poprawka. MultipleRow przy próbie dodania pozycji do ZD.
 17. Formatowanie pól float na poziomie qurey – aby uniknąć wyświetlenia formatu naukowego na wydruku.
 18. Podpięcie detali wydruku pod nowy widok, pola wyliczeniowe, lądowanie bufora dla pól wyliczeniowych z bazy

WERSJA 5.0.0.211

NOWE FUNKCJE
 1. Dodano nowy moduł Umów.
 2. Wprowadzono nowy moduł Wypłat.
 3. Wprowadzono nowy moduł Urlopów.
 4. Dodano możliwość pokazywania numeru partii, do której został użyty/wyprodukowany element.
 5. Wprowadzono historię stanów magazynowych elementów.
 6. Umożliwiono rejestrację wejścia/wyjścia elementów.
 7. Dodano listę dla pokazania historii wejścia/wyjścia elementów.
 8. Rozbudowano listę produkcji o kod i nazwę produktu.
 9. Zaimplementowano listę partii elementów.
 10. Umożliwiono dynamiczne pokazywanie przycisku listy elementów na terminalu.
 11. Dodano możliwość wycofywania partii elementu przy wycofaniu etapu z produkcji.
 12. Wprowadzono nr seryjny produktu na liście elementów.
 13. Umożliwiono filtrowanie partii elementów.
 14. Dodano wydruk karty produktu z poziomu partii elementów.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. Ulepszono przepięcie zakładki pracowników z tabeli na nowy widok.
 2. Zaktualizowano kolejność pól w zakładce pracowników dla lepszej organizacji.
 3. Rozbudowano listę elementów o nazwę składnika i nazwę grupy składników.
 4. Ujednolicono listę receptur z formatką edycji.
 5. Wprowadzono zabezpieczenie sprawdzające istnienie obiektu przed odwołaniem.
 6. Ulepszono wizualizację kalkulacji dla wybranych rekordów.
 7. Dodano filtr datowy dla komunikatów, ustawiony domyślnie na ostatni miesiąc.
 8. Zoptymalizowano generowanie kolumn na gridzie wypłat.
 9. Udoskonalono wyliczanie wartości ze wzorów na gridzie wypłat.
 10. Ukryto nieużywane kontrolki i dostosowano listy do wyświetlania nowych elementów.
 11. Zaktualizowano słownik elementów o zdjęcia i załączniki.
 12. Wprowadzono rejestrację nowych klas dla słownika elementów.
 13. Poprawiono logikę etykiet asortymentu.
 14. Zabezpieczono przed przekraczaniem ilości zrealizowanej w etykietach.
 15. Dodano możliwość edycji rodzaju zmiennej oraz kolumny na liście zmiennych dotyczących wypłat/pracownika.
 16. Zaktualizowano zmienne systemowe w kalkulatorze.
 17. Ulepszono wybieranie umowy przy tworzeniu wypłaty, aby uniknąć nieprawidłowego otwierania umów do edycji.
 18. Zaimplementowano nowe tabele i triggery pod wartości zmiennych oraz wyliczeń w wypłatach dla pracowników.
 19. Umożliwiono powiązanie elementów ze słownikiem dla lepszego zarządzania informacjami.
 20. Usunięto całej grupy includów.
 21. Kontynuacja prac nad kompilacją pakietu Asr.
 22. Wprowadzone liczne poprawki dla pakietu Asr, w tym rozwiązanie problemów z kompilacją.
 23. Wprowadzono możliwość zdefiniowania koloru dla grupy zmiennych.
 24. Usunięto nadmiarowe guziki i zbędne kolumny na liście pracowników i umów.
 25. Wprowadzono globalną listę zmiennych w oknie podglądu umowy.
 26. Dodano drugą listę z pracownikami podpiętymi pod umowę na potrzeby podglądu umowy.
 27. Umożliwiono wydawanie zmiennych ze słownika na umowy za pomocą przeciągania i upuszczania.
 28. Umożliwiono edycję nazwy zmiennej w głównym słowniku nawet po jej użyciu w umowie.
 29. Wprowadzono wydzielony moduł Elementy z odpowiednimi uprawnieniami.
 30. Poprawiono informacyjne hinty dla kolumn w wypłatach.
 31. Zoptymalizowano zapisywanie i wczytywanie ustawień grida, eliminując zbędne kolumny.
 32. Umożliwiono edycję koloru dla grupy zmiennych.
 33. Poprawiono wydajność aplikacji i jej stabilność poprzez wprowadzenie licznych poprawek.
POPRAWKI
 1. Naprawiono błędy związane z przepisywaniem pracowników z umowy do wypłaty.
 2. Usunięto nadmiarowe warunki i poprawiono rejestrację klasy schematów etykiet dla asortymentu.
 3. Poprawiono generator dla etykiet asortymentu, zapewniając zgodność z przyjętym wzorem nazw.
 4. Przeprowadzono liczne kosmetyczne poprawki w celu poprawy użyteczności i estetyki interfejsu użytkownika.
 5. Zaktualizowano i poprawiono wewnętrzne funkcjonalności związane z obsługą danych w aplikacji, co przyczynia się do wyższej stabilności i wydajności oprogramowania.