REGULAMIN PORTALU WWW.SERWIS.RHO.PL
1. Niniejszy dokument określa regulamin portalu www.serwis.rho.pl.
2. Właścicielem i Administratorem portalu www.serwis.rho.pl jest firma RHO Software z siedziba w Krakowie, ul. Balicka 164a
3. Logując się do portalu Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku braku zgody użytkownika na postanowienia regulaminu, powinien on zaprzestać korzystania z niego.
4. Zabrania się publikowania treści sprzecznych z normami współżycia społecznego, a w szczególności treści:

 • obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy oszczerczych;
 • wzywających do popełnienia przestępstw, propagujących przemoc lub zawierających groźby;
 • stojących w sprzeczności z polskim prawem.
5. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, a w szczególności niezastosowania się do punktu 4. niniejszego regulaminu Administrator portalu ma prawo do edycji, zamknięcia lub usunięcia tematu bez ostrzeżenia, a także do trwałego usunięcia konta użytkownika.

6. Firma RHO Software nie świadczy usług w zakresie pomocy użytkowania sieci komputerowych, obsługi systemów Windows, Office, Word, Excel, nie prowadzi kursów w zakresie korzystania z komputera itp. Usługa wsparcia dotyczy tylko i wyłącznie POPRAWNOŚCI funkcjonowania systemu Modus.

7. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie informacje, które wpisze będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody Użytkownika żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże RHO Software nie ponosi odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

8. RHO Software zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu www.serwis.rho.pl bez podania przyczyny.

9. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. RHO Software zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w tym dokumencie.

10. Ujawnione błędy Oprogramowania Użytkownik jest zobowiązany zamieścić poprzez swoje konto oraz udzielić wyjaśnień potrzebnych do ich identyfikacji nie później niż w terminie 14 dni od wykrycia błędu. W razie przekroczenia tego terminu świadczenia gwarancyjne nie będą wykonywane. Producent zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zlokalizowania błędu do jego usunięcia, jeżeli następstwem tych błędów jest powstanie takich zapisów w bazie danych, które powodują zafałszowanie wielkości zobowiązań i należności wobec urzędów lub innych osób. Jeżeli usunięcie błędu z powodu jego skomplikowania wymaga dużego nakładu pracy, termin ten może ulec przedłużeniu, przy czym Producent dołoży należytych starań, by usunąć błędy w możliwie krótkim czasie. Błędy Oprogramowania, które nie powodują wyżej wymienionych skutków producent usunie w kolejnych wersjach Oprogramowania.

11. Wszelkie nieuzasadnione zgłoszenia wynikające z braku wiedzy na temat użytkowania systemu, wadliwej pracy sprzętu, dostępu osób trzecich do bazy oraz oprogramowania, działania wirusów lub włamań będą wyceniane wg cennika RHO Software. Użytkownik przyjmuje bez sprzeciwu metodę wyceny takich zgłoszeń i zobowiązuje się do zapłaty.

12. Zgłoszenie nowych funkcji systemu do wyceny podlega opłacie za jej wykonanie. O jej wysokości użytkownik zostanie poinformowany. Każda wycena jest ważna przez 2 tygodnie po tym terminie wyceny tracą ważność o ponowne zgłoszenie tej samej funkcjonalności wymaga wniesienia ponownej opłaty za jej wykonanie. Wycena nie zobowiązuje użytkownika ani RHO Software do je wykonania.

13. Firma RHO Software nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania Oprogramowania w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej wadami sprzętu oraz działaniem obcego oprogramowania lub niewłaściwą instalacją systemu oraz w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi Oprogramowania, błędnej interpretacji wyników, nieznajomości przepisów prawa, bądź ingerencji w Oprogramowanie lub bazy danych przez osoby nieuprawnione lub oprogramowanie firm trzecich.

14. Serwis nie obejmuje zobowiązania RHO SOFTWARE do bezpłatnej instalacji Oprogramowania, szkolenia z obsługi Oprogramowania, ani wdrożenia Oprogramowania ani zobowiązania RHO Software do czynności związanych z badaniem poprawności zapisów w bazach danych obsługiwanych przez Oprogramowanie, ich korygowaniem lub konserwacją. Wszelkie informacje o funkcjonalności systemów RHO Software znajdują się w podręczniku użytkownika na stronie www.pomoc.rho.pl.
  Zgłoszenia problemów które posiadają dostateczny opis w systemie pomoc.rho.pl zostaną automatycznie zamknięte

Zgłoszenia
Moduł "Zgłoszenia" służy do zarządzania wszelkimi zagadnieniami związanymi z funkcjonalnością systemu Modus i Meso, a w szczególności do zgłaszania błędów, propozycji nowych funkcji, propozycji ulepszeń i zmian w istniejącej funkcjonalności, itp.
Podstawową funkcją modułu jest rejestracja, śledzenie i obsługa zgłoszeń użytkowników. Ponadto, w zależności od charakteru zagadnienia, moduł umożliwia:

 • prowadzenie dyskusji nad zagadnieniem, np. w celu doprecyzowania szczegółów lub wypracowania wspólnego stanowiska;
 • ustalenie i spisanie niezbędnych do wykonania zadań z możliwością przypisania ich do konkretnych osób, nadania priorytetów i terminów wykonania;
 • dodawanie załączników do zgłoszeń;
 • śledzenie historii zgłoszeń;
 • informowanie zainteresowanych e-mailem o wszelkich nowych komentarzach w dyskusji oraz o zamknięciu lub otwarciu zgłoszenia.
CYKL ŻYCIA ZGŁOSZENIA
 1. Użytkownik portalu tworzy w wybranym projekcie nowe zagadnienie wprowadzając m.in. tytuł i szczegółowy opis zagadnienia. Zgłoszenie ma status "Otwarte". Do zgłoszenia można dodać załącznik, jeśli ma to uzasadnienie.
 2. RHO Software zostaje automatycznie powiadomione o każdym nowym zgłoszeniu.
 3. Jeżeli Zgłoszenie wymaga dalszych ustaleń lub wyjaśnień, rozpoczyna się dyskusja pomiędzy użytkownikami przypisanymi do zgłoszenia. Dyskusja trwa do momentu osiągnięcia porozumienia co do działań, jakie należy podjąć w celu realizacji zgłoszenia.
 4. Każdy nowy komentarz w dyskusji spowoduje powiadomienie o tym fakcie użytkowników znajdujących się na liście Subskrybentów danego zgłoszenia poprzez automatyczną wiadomość e-mail. Do każdego komentarza można dodawać załączniki.
 5. Jeżeli zagadnienie jest złożone, może ono zostać rozpisane na pojedyncze zadania lub kroki.
 6. RHO Software będzie zamieszczać informacje o statusie zgłoszenia.
 7. Po zrealizowaniu wszystkich uzgodnionych zadań zgłoszenie otrzymuje status "Zakończone" i trafia do archiwum.
 8. Zgłoszenia w których nie podano dostatecznych informacji niezbędnych do odtworzenia błędu będą automatycznie zamykane/
ZALECENIA
W celu sprawnego działania prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych:
 1. Zgłoszenie powinno dotyczyć wyłącznie funkcjonalności. Nie zamieszczaj zgłoszeń odnoszących się do kwestii licencji, treści umów zawartych z RHO Software, faktur, ofert, itp.
 2. Zgłoszenie powinno obejmować tylko jeden wątek. Dla każdego wątku zakładaj oddzielne zgłoszenie.
 3. Podczas tworzenia nowego zgłoszenia nadaj mu tytuł odzwierciedlający jego treść. Nie używaj ogólnych sformułowań typu "Problem", "Pomysł", "Błąd", "Nie działa" itp. Zgłoszenia z dopiskiem : pilne, krytyczne, wykonać natychmiast, itp. będą ignorowane.
 4. W treści zgłoszenia możliwie szczegółowo opisz zagadnienie, stosując terminologię używaną w projekcie i w dokumentacji projektu.
 5. NIE przypisuj osób odpowiedzialnych; RHO Software zostanie automatycznie powiadomione o każdym nowym zgłoszeniu.
 6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy błędu w systemie zamieść w szczegółach zgłoszenia następujące informacje:
  • numer wersji programu;
  • system operacyjny;
  • czy błąd pojawił się po aktualizacji programu do nowej wersji?
  • czy błąd jest powtarzalny, a jeżeli tak, jakie kroki należy wykonać, aby błąd się ujawnił?
  • czy błąd występuje też na innych stanowiskach?
  • czy błąd pojawia się innym użytkownikom?
  • czy programu był zamknięty i ponownie uruchomiony?
  • czy wykonany był restart serwera Firebird?