Regulamin sklepu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep www.rho.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu i/lub Oprogramowania oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.rho.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.rho.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
2) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.rho.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT, USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.
4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. OPROGRAMOWANIE – treści cyfrowe i towary obejmujące m.in licencje elektroniczne w postaci anonimowych kodów licencji uprawniające Klienta do użytkowania wskazanych programów komputerowych.
6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.rho.pl.
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – RHO Anna Okońska, ul. Balicka 164a, 30-198 Kraków, NIP: 683-192-80-15
9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu i/lub Oprogramowania zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i/lub Oporgramowania ze Sprzedawcą.
11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt i/lub Oprogramowanie.
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep www.rho.pl prowadzi sprzedaż Produktów i Oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Oprogramowanie oferowane jest w Sklepie na zasadach dystrybucji. Sprzedawca nie jest licencjodawcą treści cyfrowych, a umowę licencyjną Klient zawiera z licencjodawcą.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu i/lub Oprogramowania na warunkach podanych w jego opisie.
5. Cena Produktu/Oprogramowania uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.rho.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
1) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
2) formularz odstąpienia od umowy,
3) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego od operatora płatności informacji o wpływie środków pieniężnych za zakupione Produkty i/lub Oprogramowanie.
6. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Klient, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), wyraża zgodę na otrzymywanie i stosowanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych.
§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 43 1140 2004 0000 3102 8420 7988 (mBank S.A.).W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5. Oprogramowanie zostanie udostępnione dopiero po jego opłaceniu.
§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
2. Dostawa Oprogramowania realizowana jest bezpłatnie, w postaci przesłanych elektronicznie plików instalacyjnych na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu lub w inny podany przez Klienta sposób.
3. Podczas instalacji Oprogramowania dokonywana jest akceptacja umowy licencyjnej, umowa zostaje zawarta z licencjodawcą.
4. Za moment rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania zakupionego w Sklepie uznaje się zaakceptowanie warunków licencji przez Klienta oraz uruchomienie Oprogramowania przez Klienta.
5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
1) czas kompletowania Produktów wynosi do 3 dni roboczych,
2) dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
§ 7
REKLAMACJA
1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
1.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
1.3 Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@rho.pl lub pisemnie na adres: Balicka 164a, 30-198 Kraków.
1.4 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.5 Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Klient ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
1.6 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
1.7 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
1.8 W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, Sprzedawca odpowiednio:
a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
b) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Klientowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
1.9 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Oprogramowania z umową.
2.1 Za wady treści cyfrowych, które zostały przekazane Klientowi w formie plików instalacyjnych, odpowiada licencjodawca tych treści.
2.2 W zakresie, w jakim ma to zastosowanie, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi oraz z tytułu wad i usterek utworów wchodzących w skład Oprogramowania jest wyłączona.
§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie, odstąpienie od umowy zakupu Produktu i/lub Oprogramowania przez Klienta jest wyłączone.
2. Z zastrzeżeniem pkt 10 oraz pkt 11 niniejszego paragrafu, Klient, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość oraz dokonuje w Sklepie zakupu w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu ustawowym lub w dowolnej formie zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby albo adres e-mailowy Sprzedającego: bok@rho.pl. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu do umowy zakupu Produktu i/lub Oprogramowania przed upływem w/w terminu.
4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Balicka 164a, 30-198 Kraków.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
7. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Klient (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
10. Prawo odstąpienia od umowy na zakup Produktu zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
11. Prawo do odstąpienia od umowy na zakup Oprogramowania zawartej na odległość i zwrot nie przysługują Klientowi w przypadkach wymienionych w przepisach ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy:
11.1. Sprzedający za zgodą Klienta wykonał w pełni usługę, zaś Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy i/lub
11.2. Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z Oprogramowania zgodnie z § 6 pkt 3, dostarczanego w postaci cyfrowej, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na zakup takiego Oprogramowania oraz został poinformowany przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej,
3) przeglądarka internetowa,
4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@rho.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.
2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym www.rho.pl.
3. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych, jaką zapewnia Sprzedawca, są zawarte „Polityce prywatności”.
4. Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
§ 13
NEWSLETTER
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Twoje konto.
2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.rho.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osób trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Twoje konto.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. Nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność części Regulaminu nie będzie mieć wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną w mocy.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy dokonują zakupu produktów i usług w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego, sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.