Regulamin

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

REGULAMIN PORTALU WWW.SERWIS.RHO.PL
1. Niniejszy dokument określa regulamin portalu www.serwis.rho.pl.
2. Właścicielem i Administratorem portalu www.serwis.rho.pl jest firma RHO Software z siedziba w Krakowie, ul. Balicka 164a
3. Logując się do portalu Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku braku zgody użytkownika na postanowienia regulaminu, powinien on zaprzestać korzystania z niego.
4. Zabrania się publikowania treści sprzecznych z normami współżycia społecznego, a w szczególności treści:

 • obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy oszczerczych;
 • wzywających do popełnienia przestępstw, propagujących przemoc lub zawierających groźby;
 • stojących w sprzeczności z polskim prawem.

5. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, a w szczególności niezastosowania się do punktu 4. niniejszego regulaminu lub też zalegania z opłatami wobec firmy RHO Software, Administrator portalu ma prawo do edycji, zamknięcia lub usunięcia tematu bez ostrzeżenia, a także do trwałego usunięcia konta użytkownika.

6. Firma RHO Software nie świadczy usług w zakresie pomocy użytkowania sieci komputerowych, obsługi systemów Windows, Office, Word, Excel, nie prowadzi kursów w zakresie korzystania z komputera itp. Usługa wsparcia dotyczy tylko i wyłącznie POPRAWNOŚCI funkcjonowania systemu Modus.

7. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie informacje, które wpisze będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody Użytkownika żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże RHO Software nie ponosi odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

8. RHO Software zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu www.serwis.rho.pl bez podania przyczyny.

9. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. RHO Software zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w tym dokumencie.

10. Ujawnione błędy Oprogramowania Użytkownik jest zobowiązany zamieścić poprzez swoje konto oraz udzielić wyjaśnień potrzebnych do ich identyfikacji nie później niż w terminie 14 dni od wykrycia błędu. W razie przekroczenia tego terminu świadczenia gwarancyjne nie będą wykonywane. Producent zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zlokalizowania błędu do jego usunięcia, jeżeli następstwem tych błędów jest powstanie takich zapisów w bazie danych, które powodują zafałszowanie wielkości zobowiązań i należności wobec urzędów lub innych osób. Jeżeli usunięcie błędu z powodu jego skomplikowania wymaga dużego nakładu pracy, termin ten może ulec przedłużeniu, przy czym Producent dołoży należytych starań, by usunąć błędy w możliwie krótkim czasie. Błędy Oprogramowania, które nie powodują wyżej wymienionych skutków producent usunie w kolejnych wersjach Oprogramowania.

11. Wszelkie nieuzasadnione zgłoszenia wynikające z braku wiedzy na temat użytkowania systemu, wadliwej pracy sprzętu, dostępu osób trzecich do bazy oraz oprogramowania, działania wirusów lub włamań będą wyceniane wg cennika RHO Software. Użytkownik przyjmuje bez sprzeciwu metodę wyceny takich zgłoszeń i zobowiązuje się do zapłaty.

12. Zgłoszenie nowych funkcji systemu do wyceny podlega opłacie za jej wykonanie. O jej wysokości użytkownik zostanie poinformowany. Każda wycena jest ważna przez 2 tygodnie po tym terminie wyceny tracą ważność o ponowne zgłoszenie tej samej funkcjonalności wymaga wniesienia ponownej opłaty za jej wykonanie. Wycena nie zobowiązuje użytkownika ani RHO Software do je wykonania.

13. Firma RHO Software nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania Oprogramowania w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej wadami sprzętu oraz działaniem obcego oprogramowania lub niewłaściwą instalacją systemu oraz w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi Oprogramowania, błędnej interpretacji wyników, nieznajomości przepisów prawa, bądź ingerencji w Oprogramowanie lub bazy danych przez osoby nieuprawnione lub oprogramowanie firm trzecich.

14. Serwis nie obejmuje zobowiązania RHO SOFTWARE do bezpłatnej instalacji Oprogramowania, szkolenia z obsługi Oprogramowania, ani wdrożenia Oprogramowania ani zobowiązania RHO Software do czynności związanych z badaniem poprawności zapisów w bazach danych obsługiwanych przez Oprogramowanie, ich korygowaniem lub konserwacją. Wszelkie informacje o funkcjonalności systemów RHO Software znajdują się w podręczniku użytkownika na stronie www.pomoc.rho.pl.
Zgłoszenia problemów które posiadają dostateczny opis w systemie pomoc.rho.pl zostaną automatycznie zamknięte

Zgłoszenia
Moduł „Zgłoszenia” służy do zarządzania wszelkimi zagadnieniami związanymi z funkcjonalnością systemu Modus i Meso, a w szczególności do zgłaszania błędów, propozycji nowych funkcji, propozycji ulepszeń i zmian w istniejącej funkcjonalności, itp.
Podstawową funkcją modułu jest rejestracja, śledzenie i obsługa zgłoszeń użytkowników. Ponadto, w zależności od charakteru zagadnienia, moduł umożliwia:

 • prowadzenie dyskusji nad zagadnieniem, np. w celu doprecyzowania szczegółów lub wypracowania wspólnego stanowiska;
 • ustalenie i spisanie niezbędnych do wykonania zadań z możliwością przypisania ich do konkretnych osób, nadania priorytetów i terminów wykonania;
 • dodawanie załączników do zgłoszeń;
 • śledzenie historii zgłoszeń;
 • informowanie zainteresowanych e-mailem o wszelkich nowych komentarzach w dyskusji oraz o zamknięciu lub otwarciu zgłoszenia.

CYKL ŻYCIA ZGŁOSZENIA

 1. Użytkownik portalu tworzy w wybranym projekcie nowe zagadnienie wprowadzając m.in. tytuł i szczegółowy opis zagadnienia. Zgłoszenie ma status „Otwarte”. Do zgłoszenia można dodać załącznik, jeśli ma to uzasadnienie.
 2. RHO Software zostaje automatycznie powiadomione o każdym nowym zgłoszeniu.
 3. Jeżeli Zgłoszenie wymaga dalszych ustaleń lub wyjaśnień, rozpoczyna się dyskusja pomiędzy użytkownikami przypisanymi do zgłoszenia. Dyskusja trwa do momentu osiągnięcia porozumienia co do działań, jakie należy podjąć w celu realizacji zgłoszenia.
 4. Każdy nowy komentarz w dyskusji spowoduje powiadomienie o tym fakcie użytkowników znajdujących się na liście Subskrybentów danego zgłoszenia poprzez automatyczną wiadomość e-mail. Do każdego komentarza można dodawać załączniki.
 5. Jeżeli zagadnienie jest złożone, może ono zostać rozpisane na pojedyncze zadania lub kroki.
 6. RHO Software będzie zamieszczać informacje o statusie zgłoszenia.
 7. Po zrealizowaniu wszystkich uzgodnionych zadań zgłoszenie otrzymuje status „Zakończone” i trafia do archiwum.
 8. Zgłoszenia w których nie podano dostatecznych informacji niezbędnych do odtworzenia błędu będą automatycznie zamykane/

ZALECENIA
W celu sprawnego działania prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych:

 1. Zgłoszenie powinno dotyczyć wyłącznie funkcjonalności. Nie zamieszczaj zgłoszeń odnoszących się do kwestii licencji, treści umów zawartych z RHO Software, faktur, ofert, itp.
 2. Zgłoszenie powinno obejmować tylko jeden wątek. Dla każdego wątku zakładaj oddzielne zgłoszenie.
 3. Podczas tworzenia nowego zgłoszenia nadaj mu tytuł odzwierciedlający jego treść. Nie używaj ogólnych sformułowań typu „Problem”, „Pomysł”, „Błąd”, „Nie działa” itp. Zgłoszenia z dopiskiem : pilne, krytyczne, wykonać natychmiast, itp. będą ignorowane.
 4. W treści zgłoszenia możliwie szczegółowo opisz zagadnienie, stosując terminologię używaną w projekcie i w dokumentacji projektu.
 5. NIE przypisuj osób odpowiedzialnych; RHO Software zostanie automatycznie powiadomione o każdym nowym zgłoszeniu.
 6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy błędu w systemie zamieść w szczegółach zgłoszenia następujące informacje:
  • numer wersji programu;
  • system operacyjny;
  • czy błąd pojawił się po aktualizacji programu do nowej wersji?
  • czy błąd jest powtarzalny, a jeżeli tak, jakie kroki należy wykonać, aby błąd się ujawnił?
  • czy błąd występuje też na innych stanowiskach?
  • czy błąd pojawia się innym użytkownikom?
  • czy programu był zamknięty i ponownie uruchomiony?
  • czy wykonany był restart serwera Firebird?

Regulamin świadczenia usług konsultacyjnych online.

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług konsultacyjnych, a także warunki płatności.

2. Organizatorem Usług Konsultacyjnych jest RHO Software z siedzibą w Krakowie 30-198, ul. Balicka 164a pod numerem NIP: 5691066210, REGON 356687343 (dalej zwana Organizatorem).

3. Uczestnikiem Usług Konsultacyjnych jest użytkownik Systemu AKANE ERP lub MESO CMMS posiadający aktualną gwarancję lub Upgrade systemu (dalej zwany Zamawiającym).

 

§2

Definicje

1. Usługi Konsultacyjne – ogół działań posprzedażowych związanych z obsługą klienta w zakresie użytkowania systemów AKANE ERP, MODUS ERP bądź Meso CMMS. Usługi są przeprowadzane w formie zdalnej, online lub telefonicznej. Są to m.in.: szkolenia, instruktaże, pomoc zdalna. Usługi konsultacyjne nie obejmują rozbudowy programu o nowe moduły funkcjonalne, które są przedmiotem odrębnych umów.

2. Serwis – dział RHO Software realizujący usługi konsultacyjne.

3. Organizator – firma RHO Software z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 164a,

4. Zamawiający – klient firmy RHO Software chcący skorzystać z konsultacji online.

§3

Rozliczanie usług

1. 1 godzina usług konsultacyjnych = 60 min zegarowych.

2. Stawka za 1 godzinę usług konsultacyjnych według obowiązującego cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 15 minut. Jeżeli usługa konsultacyjna (np. rozmowa telefoniczna) trwa krócej niż 15 minut, jest księgowana jako 15 minut usług konsultacyjnych, odpowiednio jako ¼ stawki usług konsultacyjnych.

4. Na początku każdego miesiąca wystawiana jest faktura za miesiąc poprzedni według zestawienia wykorzystanych konsultacji.

§4

Warunki korzystania z serwisu przez Zamawiającego

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Zamawiającego jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox. Administrator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.

2. W przypadku dostępów zdalnych warunkiem jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Mikogo. Aplikację można pobrać ze strony www.serwis.rho.pl

 

§5

Warunki świadczenia Usług Konsultacyjnych i płatności

1. Warunkiem świadczenia Usług Konsultacyjnych jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

2. Organizatorowi za przeprowadzenie Konsultacji przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. W przypadku chęci wykorzystania jednorazowo więcej niż 1 godziny usług konsultacyjnych wymagane jest wcześniejsze ustalenie konkretnego terminu kontaktu minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Umówione konsultacje można anulować najpóźniej 3 dni przed umówionym terminem bez konsekwencji wysyłając email na adres: serwis@rho.pl. Jeżeli anulowanie nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni Zamawiający zostanie obciążony kwotą stanowiącą 30% wartości umówionej konsultacji.

4. Cena Usług Konsultacyjnych jest wyrażona w PLN i obowiązuje od dnia zamieszczenia niniejszego Regulaminu na stronie Organizatora. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.

5. Usługi konsultacyjne odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Płatność nie jest uzależniona od efektu konsultacji.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie RHO Software i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Aktualna stawka za Usługi Konsultacyjne wchodzi z dniem opublikowania i obowiązuje do dnia 01.06.2021r.

3. RHO Software zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

 

§ 7

Akceptacja regulaminu

1. Przystępując do konsultacji online świadczonych przez RHO Software Zamawiający akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Korzystając ze szkoleń Zamawiający wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie danych osobowych przez firmę RHO Software z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 164a, w celu realizacji Usług Konsultacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Zamawiającego. Odbiorcami danych mogą być Organizator oraz Serwis. Zamawiający ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi tj. do momentu wystawienia faktury za Usługi Konsultacyjne. Zamawiający ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z firmą RHO Software na adres biuro@rho.pl z dopiskiem „dane osobowe”.

 

§ 8

1. Cennik usług konsultacyjnych na rok 2022r.

 1. Cennik ważny od 01.01.2022r.
 2. Cena 1h konsultacji online wynosi 300 zł netto dla firm z obowiązująca gwarancją.
 3. Cena 1h konsultacji online wynosi 600 zł netto dla firm bez ważnej gwarancji.
 4. Konsultacje rozliczane są w cyklach 15 minutowych.